Pozvánka na valnou hromadu 2022

Předseda spolku Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, p.s. se sídlem Technická 12, 616 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu pobočného spolku.

Datum konání valné hromady: 7. prosince 2022 v 17:00

Místo konání valné hromady: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky (Technická 3082/12, Královo Pole, 616 00 Brno).

Návrh pořadu jednání najdete v přiloženém, souboru.

Pozvánka na konferenci Světlo 2021

Vážení návštěvníci, zájemci o světelnou techniku. Jménem předsedy ČSO regionální skupiny Brno, p.s. Vám přinášíme informace o konferenci Světlo/Light 2021 pořádané online na platformě Zoom. Letošní ročník je zaměřen z velké části na světelné znečištění a rušivé světlo, tedy na ochranu životního prostředí. Organizátoři pozvali na akci světové kapacity v tomto oboru. Více informací je uvedeno na stránce Akce.

Pozvánka na valnou hromadu spolku 2020

Vážení členové spolku

Vážení členové České společnosti pro osvětlování regionální skupina Brno, p.s.,

rád bych Vás tímto pozval na valnou hromadu našeho spolku, která proběhne vzhledem k současné situaci online prostřednictvím platformy Google Meet, v předvánočním čase v pondělí dne 21. 12. 2020 v 16h. Programem jednání budou formální záležitosti ohledně fungování spolku a diskuse nad budoucím směřováním činnosti spolku. Odkaz na propojení s Google Meet Vám bude zaslán během jednoho měsíce. Detaily valné hromady jsou součástí přílohy. Pokud byste se nemohli zúčastnit jednání osobně (online), můžete využít status plné moci a poskytnout zplnomocnění jinému členovi spolku nebo předsednictvu. Vyplněnou plnou moc je možné zaslat naskenovanou a podepsanou emailem.

Dokumenty:

Pozvánka

Plná moc – vyžádat emailem.

Pohled do zákulisí, aneb jak se měří noční světlo

Na VUT chystáme instalaci biodynamického osvětlení. Mezi budovami Technická 10 a 12 u Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií budeme testovat, jak se nová technologie chová za reálných podmínek, jak na ni reagují uživatelé, tedy řidič a chodci a jak na ni reaguje příroda, zejména hmyz. Bylo nejprve třeba změřit stávající osvětlení tvořené již dožívajícím svítidly se sodíkovými vysokotlakými výbojkami.

Trochu historie pobočky Brno

V tomto příspěvku bych pouze rád shrnul čerstvou historii spolku, co už máme za sebou a co nás čeká.

Na mimořádném zasedání spolku dne 7. 6. 2019 byly členskou schůzí odsouhlaseny změny stanov a založení dvou nových pobočných spolků – Praha a Brno. Zároveň byli zvoleni do výborů spolku noví kandidáti.

27. 6. 2019 nabyl zápis do spolkového rejstříku úřední platnosti a pobočná spolek Brno má své IČ.

19. 8. 2019 byly výborem spolku přijati noví členové spolku dle platných stanov

20. 8. 2019 byla novým členům zaslána pozvánka na ustavující členskou schůzi na den 20.9.2019

Začátkem září byly podniknuty další kroky k rozjezdu pobočného spolku: založen bankovní účet, přihlášení k dani z příjmu právnických osob, založení datové schránky, založení webové prezentace. Pracujeme na přípravě úvodní členské schůze, která projedná návrh na změnu stanov, výši členských poplatků a provozní záležitosti nové pobočky. Věříme, že postupně se do této novodobé historie pobočky bude přidávat řada nových událostí, které budou posouvat nejen samotnou pobočku, ale celou ČSO a obor světelné techniky kupředu. Děkujeme za Vaši případnou podporu. Udělejte něco pro svoji budoucnost – staňte se členy spolku!

Web ČSO Brno žije!

Je čtvrtek 12.9.2019, pozdní večer a webové stránky ČSO regionální skupina Brno byly právě spuštěny a plní se prvním obsahem! Díky administrátorům to šlo tak rychle a rádi bychom využili tuto dynamiku k naplnění užitečným obsahem, abychom vám mohli přinášet užitečné informace a zprávy, aktuality a pozvánky na akce. Díky za všechny podněty a připomínky, které nám pošlete na naše kontaktní adresy.

Udržovat webovou prezentaci stále aktuální a atraktivní není jednoduché. Někdy to trvá roky, než se něco takového povede. Budeme tedy velmi rádi, když najdete chvíli času a své náměty nám laskavě sdělíte, nejlépe emailem. Věříme, že budete trpěliví a shovívaví k nedokonalostem, které se zde nejspíš budou vyskytovat. Není jednoduché vše zvládnout okamžitě. Pokud byste měli pocit, že nám můžete pomoci v našem poslání a práci, budeme velmi rádi, když rozšíříte naše řady i o technický personál. Dobrá prezentace je základem úspěchu a tuto činnost budeme určitě v budoucnu posilovat velmi výrazně.

Všechny zdraví a dobré světlo přeje

Petr Baxant, předseda ČSO regionální skupiny Brno